Wielkości fontów
powiat

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm./ zapraszam na XLVIII Sesję Rady Powiatu Ełckiego IV kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 30 października 2014 r. /czwartek/ o godz. 12.00

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Ełckiego.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Zmiany w porządku obrad.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ełckiego w roku szkolnym 2013/2014.

6. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o stanie dróg w Powiecie Ełckim.

7. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ełckiego, położonej w obrębie 2 miasta Ełk, na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego, za cenę obniżoną,

2) przyjęcia „Programu współpracy samorządu powiatowego w Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015,

3) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego,
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2014 – 2027,

5) zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2014 r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Powiatu w kadencji 2010 – 2014 i przyjęcie stanowisk w sprawach bieżących.

13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Ełckiego

Piotr Artur Gajewski

 

powiat

Starosta ełcki Krzysztof Piłat oraz poseł na Sejm RP Andrzej Orzechowski serdecznie zapraszają na spotkanie pt. ,,Możliwość rozwoju gospodarczego Ełku i subregionu ełckiego w oparciu o nowe szlaki komunikacyjne”. Na spotkaniu omówiona zostanie dokumentacja drogi … czytaj więcej…

Fundacja T

Fundacja Terebint udostępniła nieodpłatny poradnik o ułatwieniach dla wyborców, skierowany do osób starszych, niewidzących i niedowidzących. Poradnik ma ułatwić osobom niepełnosprawnym oraz osobom powyżej 75. roku życia wykonywanie praw wyborczych zawartych w Ustawie Prawo Wyborcze … czytaj więcej…

Fundusze-europejskie

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych oraz przedsiębiorców, na bezpłatne spotkanie informacyjne … czytaj więcej…

2

Zarząd Oddziału Kombatanckiego Związku Dzieci Wojny RP w Ełku w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej zorganizował wycieczkę historyczną do „Wilczego Szańca” w Gierłoży, głównej kwatery Hitlera, pod hasłem „Wojna i pamięć na Mazurach”. Była … czytaj więcej…